Yönetmelik Mevzuat

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ


TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/18
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/...